Тропарь крещения господня текст

Крещение Господне. Богоявление (тропарь, кондак, задостойник, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4:

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́,/ Честне́йшую Го́рних Во́инств,// Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице;/ оба́че Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.

Сего́ Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, усе́рдно мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче Го́споди: сподо́би нам жа́ждущим по гла́су Твоему́ приити́ к Тебе́, Исто́чнику присноживо́тныя воды́, да почерпе́м во́ду благода́ти Твоея́ и оставле́ние грехо́в на́ших и да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х по́хотей; целому́дренно и де́вственно, и пра́ведно и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Твоея́, Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего, да не от дел на́ших спасе́ши нас, но по Твое́й ми́лости и по обновле́нию Свята́го Ду́ха Твоего́ ба́нею пакибытия́, Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Назад к списку

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Крещение Господне. Деталь фрески. Сретенский монастырь в Москве.

Тропарь, глас 1-й

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

Перевод: Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице: ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в виде голубя, заверял истинность слова (Отчего). Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!

Кондак, глас 4-й

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя; пришел еси и явился еси, Свет неприступный.

Знаменася на нас — открылся нам.

В разуме — сознательно.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.

Прокимен

Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять (Пс. 113, 3).

Вспять — назад.

Ирмосы первого канона

1. Глубины открыл есть дно и сушею Своя влечет, в ней покрыв противныя, крепкий во бранех Господь, яко прославися.

Перевод: Неодолимый в войне Господь явил дно глубины (морской) и по нему, как по суше, провел народ Свой, а сопротивных потопил. Славно имя Его!

3. Крепость даяй царем нашим Господь и рог помазанных Своих возносяй, от Девы раждается, грядет же ко крещению. Тому вернии возопиим: несть свят, яко Бог наш.

Перевод: Господь, дающий силу царям нашим и возвеличивающий могущество помазанников Своих, рождается от Девы и приходит принять крещение. Мы, верные, воскликнем Ему: нет святого, кроме Тебя, Бог наш!

4. Услышах, Господи, глас Твой, егоже рекл еси глас вопиющаго в пустыни, яко возгремел еси над водами многими, Твоему свидетельствуяй Сыну, весь быв сошедшаго Духа, возопи: Ты еси Христос, Божия мудрость и сила.

Перевод: Я услышал, Господи, голос Твой, который Ты назвал голосом вопиющего в пустыне (Предтечу), когда Ты возгремел над многими водами (Иордана), свидетельствуя о Твоем Сыне, он (Предтеча), исполнившись явившегося Духа, воскликнул: Ты — Христос, Божия Премудрость и Сила!

5. Иисус, живота начальник, разрешити осуждение грядет Адама первозданнаго, очищений же яко Бог не требуя, падшаго очищает во Иордане; в немже вражду убив, преимущь всяк ум мир дарует.

Перевод: Иисус, начальник жизни, идет разрешить осуждение первосозданного Адама и, как Бог не имея нужды в очищении, для падшего очищается в Иордане, где, убив вражду, дарует мир, превосходящий всякое разумение.

6. Глас Словесе, светильник Света, денница Солнца, Предтеча в пустыни, покайтеся, всем вопиет людем, и предочиститеся: се бо предстоит Христос, от тли мир избавляяй.

Перевод: Голос Слова, светильник Света, заря Солнца, Предтеча восклицает в пустыне всем людям: покайтесь и заблаговременно очиститесь, ибо вот предстоит Христос, избавляющий мир от истления.

7. Юноши благочестивыя, пещи огненней приобщившияся, шумящь дух росный невредимы сохрани и Божия Ангела снизхождение. Темже в пламени орошаеми, благодарственно воспеваху: препетый отцев Господи и Боже, благословен еси.

Перевод: Благочестивых юношей, находившихся в огненной печи, сохранили невредимыми шумный ветер с росою и сошествие Ангела Божия. Посему, быв орошаемы среди пламени, они с благодарностию воспевали: благословен Ты, Преславный Господи и Боже отцов.

8. Тайну преславную Вавилонская показа пещь, источившая росу, яко струями имяше невещественный Огнь восприяти Иордан и объяти плотию крещаема Зиждителя, Егоже благословят людие и превозносят во вся веки.

Перевод: Вавилонская печь, источив росу, изобразила то чудное таинство, что Иордан имел принять в струи (свои) невещественный Огонь и объять крещающегося плотию Творца, Которого люди благословляют и превозносят во все веки.

Величай, душе моя, честнейшую горних воинств Деву Пречистую Богородицу.

9. Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, Богородице. Обаче, благая сущи, веру приими, ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан еси предстательница, Тя величаем.

Перевод: Никакой язык не в силах достойно восхвалить Тебя, Богородица, и даже горний ум недоумевает, как воспеть Тебя. Но, как благая, приими веру, потому что любовь нашу Божественную Ты знаешь, ибо Ты предстательница христиан, Тебя мы величаем.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *