Молитва о страждущих

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
25 июля 2014 года (журнал № 80)

Диа́кон: Благослови́, влады́ко.

Свяще́нник: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

И мы: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Та́же чтец:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Свяще́нник: Я́ко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псало́м 26:

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню, и посеща́ти храм святы́й Его́. Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м, в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х, и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя, и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м, и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. Три́жды.

Тáже диа́кон глаго́лет ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, и о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем (или́: о ве́си сей, или́: о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных, и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Прилага́ет и сия́:

О е́же призре́ти ми́лостивно на рабо́в Свои́х и́мярек, стра́ждущих душе́ю и те́лом, и разреши́ти их от уз смертоно́сныя стра́сти, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же изба́вити от па́губныя стра́сти винопи́тия (или́: наркома́нии) и соблюсти́ спаси́тельным стра́хом в чистоте́, воздержа́нии и пра́вде ду́ши стра́ждущих рабо́в Свои́х и́мярек, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же посети́ти рабо́в Свои́х и́мярек благода́тию Свята́го Ду́ха, и изба́вити их от греха́ сего́, в них гнездя́щагося, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же низпосла́ти рабо́м Свои́м и́мярек ду́ха прему́дрости и ра́зума и всади́ти в сердца́ их страх боже́ственный, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О е́же пода́ти им си́лу препобеди́ти па́губную страсть и припа́сти к Бо́гу в покая́нии, да прича́стницы благ ве́чных бу́дут, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О сро́дницех их и зна́емых, пла́чущих и боле́знующих, ча́ющих Христо́ва утеше́ния, и о е́же прия́ти моли́твы их и воздыха́ния, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избáвитися и́мже и нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нaс, Бо́же, Твоéю благодáтию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвятýю, Пречи́cтую, Преблагословéнную, слáвную Влады́чицу нáшу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помянýвше, сáми себе́ и дрyг дрýга, и вeсь живо́т нaш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Свяще́нник возглашáет:

Я́ко ми́лоcтив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ слáву возсылáем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И а́бие диа́кон глаго́лет во глас 4:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше, обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Лик: Бог Госпо́дь… во глас 4, к коему́ждо стиху́.

Та́же тропáрь, глaс 4:

Ско́рый в заступле́нии еди́н сый, Христе́,/ ско́рое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим рабо́м Твои́м,/ изба́ви их от неду́г и страсте́й,/ приведи́ их ко спаси́тельному воздержа́нию,/ и воздви́гни к жи́зни ве́чной в любви́ к Тебе́,/ во е́же пе́ти Тя и сла́вити непреста́нно,// моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, глaс то́йже:
(Тропа́рь ико́не Бо́жия Ма́тере, имену́емой «Неупива́емая Ча́ша»)

Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к боже́ственному и пречу́дному о́бразу Пресвяты́я Богома́тере,/ напaя́ющия ве́рных сердца́/ небе́сною Неупива́емою Ча́шею Своего́ милосе́рдия,/ и лю́дем ве́рным чудеса́ показу́ющия,/ я́же мы ви́дяще и слы́шаще, духо́вно пра́зднуем и те́пле вопие́м:/ Влады́чице Преми́лостивая,/ исцели́ на́ша неду́ги и стра́сти,/ моля́щи Сы́на Твоего́,/ Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Диа́кон: Во́нмем. Прему́дрость. Во́нмем.

Чтец: Проки́мен, глaс 4: Та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя, и удержи́т мя десни́ца Твоя́.

Стих: Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Ко Ефесе́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Диа́кон: Во́нмем.

Чтец глаго́лет апо́стол ко Ефесе́ем (зача́ло 229):

Бра́тие, я́ко ча́да све́та ходи́те: плод бо духо́вный есть во вся́кой благосты́ни и пра́вде и и́стине. Искуша́юще, что́ есть благоуго́дно Бо́гови. И не приобща́йтеся к дело́м непло́дным тьмы, па́че же и облича́йте. Быва́емая бо о́тай от них, сра́мно есть и глаго́лати. Вся же облича́емая, от све́та явля́ются: все бо явля́емое свет есть. Сего́ ра́ди глаго́лет: воста́ни, спяй, и воскресни́ от ме́ртвых, и освети́т тя Христо́с. Блюди́те у́бо, ка́ко опа́сно хо́дите, не я́коже нему́дри, но я́коже прему́дри, искупу́юще вре́мя, я́ко дни́е лука́ви суть. Сего́ ра́ди не быва́йте несмы́сленни, но разумева́юще, что́ есть во́ля Бо́жия. И не упива́йтеся вино́м, в не́мже есть блуд: но па́че исполня́йтеся ду́хом, глаго́люще себе́ во псалме́х и пе́ниих, и пе́снех духо́вных, воспева́юще и пою́ще в сердца́х ва́ших Го́сподеви.

Свяще́нник: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Аллилýия, глaс 4:

Стих: По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Свяще́нник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диа́кон: Во́нмем.

И чтет свяще́нник Ева́нгелие от Луки́ (зача́ло 38):

Во врéмя о́но, прише́дшу Иису́су во страну́ Гадари́нску, я́же есть об он пол Галиле́и. Изше́дшу же Ему́ на зе́млю, сре́те Его́ муж не́кий от гра́да, и́же имя́ше бе́сы от лет мно́гих, и в ри́зу не облача́шеся, и во хра́ме не живя́ше, но во гробе́х. Узре́в же Иису́са, и возопи́в, припаде́ к Нему́, и гла́сом ве́лиим рече́: что мне и Тебе́, Иису́се Сы́не Бо́га Вы́шняго; молю́ся Ти, не му́чи мене́. Повеле́ бо ду́хови нечи́стому изы́ти от челове́ка: от мно́гих бо лет восхища́ше его́: и вяза́ху его́ у́зы желе́зны и пу́ты, стрегу́ще его́: и растерза́я у́зы, гони́мь быва́ше бе́сом сквозе́ пусты́ни. Вопроси́ его́ Иису́с, глаго́ля: что́ ти есть и́мя? Он же рече́: легео́н: я́ко бе́си мно́зи внидо́ша вонь. И моля́ху Его́, да не повели́т им в бе́здну ити́. Бе же ту ста́до свине́й мно́го пасо́мо в горе́: и моля́ху Его́, да повели́т им в ты вни́ти, и повеле́ им. Изше́дше же бе́си от челове́ка, внидо́ша во свиния́: и устреми́ся ста́до по бре́гу в е́зеро, и истопе́. Ви́девше же пасу́щии бы́вшее, бежа́ша, и возвести́ша во гра́де и в се́лех. Изыдо́ша же ви́дети бы́вшее: и приидо́ша ко Иису́сови, и обрето́ша челове́ка седя́ща, из него́же бе́си изыдо́ша, оболче́на и смы́сляща, при ногу́ Иису́сову: и убоя́шася. Возвести́ша же им ви́девшии, ка́ко спасе́ся беснова́выйся. И моли́ Его́ весь наро́д страны́ Гадари́нския отыти́ от них, я́ко стра́хом ве́лиим одержи́ми бе́ху. Он же влез в кора́бль, возврати́ся. Моля́шеся же Ему́ муж, из него́же изыдо́ша бе́си, дабы́ с Ним был. Отпусти́ же его́ Иису́с, глаго́ля: возврати́ся в дом твой, и пове́дай, ели́ка ти сотвори́ Бог. И и́де по всему́ гра́ду пропове́дая, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́с.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же глаго́лет диа́кон ектению́:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или́: архиепи́скопе, или́: преосвяще́ннейшем епи́скопе) и́мярек, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Прилага́ет и сия́:

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но е́же обрати́тися и живы́м им бы́ти, пощади́ и поми́луй рабо́в Твои́х и́мярек, исцели́ боле́зни, уврачу́й стра́сти душ и теле́с их, и, я́ко благосе́рд, прости́ им вся прегреше́ния во́льная и нево́льная и ско́ро воздви́гни их от пути́ поги́бели, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

При́зри, Го́споди, ми́лостивно на рабы́ Твоя́ и́мярек, порабоще́нныя па́губною стра́стию, да́руй им позна́ти сла́дость воздержа́ния и произраста́ющих от него́ плодо́в духо́вных, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

О е́же пощади́ти рабо́в Твои́х и́мярек, и прости́ти им вся́кое прегреше́ние во́льное и нево́льное, показа́ти на них вели́кую Твою́ ми́лость, изба́вити от грехо́внаго плене́ния и наси́лия диа́вольскаго, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

О е́же не умре́ти рабо́м Твои́м и́мярек лю́тою сме́ртию, но оживотвори́тися Кро́вию Твое́ю Честно́ю и исцели́тися от го́рести, е́юже их сопроти́вник напои́, мо́лимся Тебе́, Врачу́ душ и теле́с, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Я́ко беснова́таго страны́ Гадари́нския Боже́ственною си́лою от наси́лия диа́вольскаго свободи́вый, исцели́ рабо́в Твои́х и́мярек, лю́те стра́ждущих, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три́жды.

Свяще́нник возгла́с:

Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Свяще́нник глаго́лет моли́тву:

Влады́ко Го́споди, сотвори́вый челове́ка по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, и Ду́ха Свята́го тому́ дарова́вый! Изба́ви па́дшее созда́ние Твое́ от рабо́ты вра́жия, отве́рзи ему́ две́ри покая́ния, А́нгела све́тла посли́ ему́, избавля́юща от вся́каго наве́та вра́жия. Услы́ши, Бо́же, припа́дающих к Тебе́ в ско́рби и печа́ли и не отврати́ лица́ Твоего́ от одержи́мых па́губною стра́стию винопи́тия (или́: наркома́нии), но даждь им кре́пость, наде́жду, ве́ру, произволе́ние благо́е утверди́ и приведи́ их ко спаси́тельному воздержа́нию, попали́ те́рние согреше́ний во́льных и нево́льных, да всели́тся в них благода́ть Твоя́, просвеща́ющая и очища́ющая всего́ челове́ка. Исцели́ их от тя́жкаго неду́га пия́нства (или́: наркома́нии), свободи́ от омраче́ния духо́внаго и окамене́ния серде́чнаго. Да́руй им здра́вие душе́вное и теле́сное, напра́ви на путь трудолю́бия и благоче́стия. Услы́ши, Ми́лостивый Го́споди, вопль роди́телей и сро́дников, пла́чущих о ча́дех и бли́жних свои́х. Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диа́кон: Прему́дрость.

Свяще́нник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Честне́йшую херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник глаго́лет отпу́ст:

Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, моли́твами свята́го му́ченика Вонифа́тия, преподо́бныя Мари́и Еги́петския и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три́жды.

Молитва о страждущих и одиноких детях.

Дорогие братья и сестры! Присоединяйтесь, по возможности, к совместной молитве Пресвятой Богородице «Нечаянная Радость» в любое удобное для вас время. Упоминайте в молитве имена детей, которым нужна помощь и заступничество Пресвятой Богородицы. Вы можете также указать в комментариях имена чад, которых необходимо упомянуть в молитве.

Молитва к Пресвятой Богородице, перед Ея иконой, именуемой “Нечаянная Радость”
О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством к прощению сего грешнаго и заблудшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: грешником, погрязшим во глубине зол и страстей, — вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех — утешение; обретающимся в бедах и озлоблениих — совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным — надежду и терпение; в радости и изобилии живущим — непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим — милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами — нечаемое исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум — ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь — память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Судии надежду. О Госпоже Пресвятая! Умилосердися о всех чтущих всечестное Имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до скончания их во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждшия на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с Небесе ниспосли, от искушений, соблазнов и погибели спаси, от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница; неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище; нагим подаждь одеяние, обидимым и неправедно гонимым — заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемое подаждь примирение и всем нам — друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини я друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем детородящим скорое подаждь разрешение, младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровныя миром и любовию огради; безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи, прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи; вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл; от внезапныя смерти без покаяния всех нас избави и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на Страшнем Судищи Христове даруй: преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли и о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица: да вси на Небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, с Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ПО СОГЛАШЕНИЮ
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми
усты Твоими: Аминь Глаголю вам, яко аще два от вас совещается на земли от всяцей вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, Иже на небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их. Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй рабам Твоим:

помощи, защиты, обретения семьи, материнской заботы, избавления от бед, несчастий, одиночества.
Услышь нас Милостивый Господь молитвами Пресвятой Богородицы и воздаждь каждому молящемуся по Своей неизреченной Милости, Щедрости, Любви и Благодати во Славу Своего Святого Имени!
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Тебе Христе Боже, упование наше слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи помилуй (3 р). Благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Храм во имя святого мученика Вонифатия города Новосибирска

Чин «Молебного пения о страждущих недугом винопития или наркомании» одобрен к богослужебному использованию решением Священного Синода от 25 июля 2014 года (журнал № 80).

Скачать в формате Word

Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании

Иерeй начинaет: Благословeн Бог нaш:

Чтeц: Царю Небесный: Трисвятое. Отче наш: Господи, помилуй, 12 раз. Слава, и ныне: Приидите, поклонимся:

И псалом 26:

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его. Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя. Тебе рече сердце мое: Господа взыщу. Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую видети благая Господня на земли живых. Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

Тaже ектения:

Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире:

Лик: Господи, помилуй.

О мире всего мира: И прочее.

О еже призрети милостивно на рабов Своих имярек, страждущих душею и телом, и разрешити их от уз смертоносныя страсти, Господу помолимся.

О еже избавити от пагубныя страсти винопития (или: наркомании) и соблюсти спасительным страхом в чистоте, воздержании и правде души страждущих рабов Своих имярек, Господу помолимся.

О еже посетити рабов Своих имярек благодатию Святаго Духа, и избавити их от греха сего, в них гнездящагося, Господу помолимся.

О еже низпослати рабом Своим имярек духа премудрости и разума и всадити в сердца их страх божественный, Господу помолимся.

О еже подати им силу препобедити пагубную страсть и припасти к Богу в покаянии, да причастницы благ вечных будут, Господу помолимся.

О сродницех их и знаемых, плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, и о еже прияти молитвы их и воздыхания, Господу помолимся.

О избaвитися имже и нaм от всякия скорби, гнева и нyжды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нaс, Боже, Твоeю благодaтию.

Пресвятyю, Пречиcтую, Преблагословeнную, слaвную Владычицу нaшу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянyвше, сaми себе и дрyг дрyга, и вeсь живот нaш Христу Богу предадим.

Возглас: Яко милоcтив и человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Таже, Бог Господь: и тропaрь, глaс 4:

Скорый в заступлении един сый, Христе,/ скорое свыше покажи посещение страждущим рабом Твоим,/ избави их от недуг и страстей,/ приведи их ко спасительному воздержанию/ и воздвигни к жизни вечней в любви к Тебе,/ во еже пети Тя и славити непрестанно,// молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Слава и ныне, глaс тойже:

(Тропарь иконе Божией Матере «Неупиваемая Чаша»):

Днесь притецем вернии,/ к божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматере,/ напaяющия верных сердца/ небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия,/ и людем верным чудеса показующия,/ яже мы видяще и слышаще,/ духовно празднуем и тепле вопием:/ Владычице Премилостивая,/ исцели наша недуги и страсти,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,//спасти души наша.

Прокимен, глaс 4: Тамо бо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя. Стих: Яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матере моея.

Ко Ефесеем послaние святаго апостола Павла чтение:

Братие, яко чада света ходите: Плод бо духовный есть во всякой благостыни, и правде, и истине. Искушающе, что есть благоугодно Богови. И не приближайтеся к делом неплодным тьмы, паче же и обличайте. Бываемое бо отай от них, срамно есть и глаголати. Вся же обличаемая от света, являются: все бо являемое свет есть. Сего ради глаголет: востани, спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос. Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри: Искупующе время, яко дние лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни, но разумевающе, что есть воля Божия: И не упивайтеся вином, в немже есть блуд: но паче исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмех и пениих, и песнех духовных, воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви.

Аллилyиа, глaс 4: Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю.

Стих: Изведи из темницы душу мою.

Евангелие от Луки:

Во врeмя оно прииде Иисус во страну Гадаринску, яже есть об он пол Галилеи. Изшедшу же Ему на землю, срете Его муж некий от града, иже имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к Нему, и гласом велиим рече: что мне и Тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышняго; молюся Ти, не мучи мене. Повеле бо духови нечистому изыти от человека: от многих бо лет восхищаше его: и вязаху его узы железны и путы, стрегуще его: и растеразая узы, гонимь бываше бесом сквозе пустыни. Вопроси его Иисус, глаголя: что ти есть имя? Он же рече: легеон: яко беси мнози внидоша вонь. И моляху Его, да не повелит им в бездну ити. Бе же ту стадо свиний много пасомо в горе: и моляху Его, да повелит им в ты внити, и повеле им. Изшедше же беси от человека, внидоша во свиния, и устремися стадо по брегу в езеро, и истопе. Видевше же пасущии бывшее, бежаша, и возвестиша во граде и в селех. Изыдоша же видети бывшее: и приидоша ко Иисусови, и обретоша человека седяща, из негоже беси изыдоша, оболчена и смысляща, при ногу Иисусову, и убояшася. Возвестиша же им видевшии, како спасеся бесновавыйся. И моли Его весь народ страны Гадаринския отыти от них, яко страхом велиим одержими бяху. Он же влез в корабль возвратися. Моляшеся же Ему муж, из негоже изыдоша беси, дабы с Ним был. Отпусти же его Иисус, глаголя: возвратися в дом твой, и поведай, елика ти сотвори Бог. И иде по всему граду проповедая, елика сотвори ему Иисус.

Таже ектения сугубая:

Помилуй нас, Боже:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Еще молимся о велицем Господине:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей:

Лик: Господи помилуй, трижды.

Не хотяй смерти грешных, но еже обратитися и живым им быти, пощади и помилуй рабов Твоих имярек, исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес их, и, яко благосерд, прости им вся прегрешения вольная и невольная и скоро воздвигни их от пути погибели, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Лик: Господи помилуй, трижды.

Призри, Господи, милостивно на рабы Твоя имярек, порабощенныя пагубною страстию, даруй им познати сладость воздержания и произрастающих от него плодов духовных, молим Ти ся, услыши и помилуй.

О еже пощадити рабов Твоих имярек, и простити им всякое прегрешение вольное и невольное, показати на них великую Твою милость, избавити от греховнаго пленения и насилия диавольскаго, молим Ти ся, услыши и помилуй.

О еже не умрети рабом Твоим имярек лютою смертию, но оживотворитися Кровию Твоею Честною и исцелитися от горести, еюже их сопротивник напои, молимся Тебе, Врачу душ и телес, услыши и милостивно помилуй.

Яко бесноватаго страны Гадаринския божественною силою от насилия диавольскаго свободивый, исцели рабов Твоих имярек, люте страждущих, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Возглaс: Услыши ны, Боже Спасителю нaш, уповaние всех концев земли, и сyщих в мори далeче, и милоcтив, милоcтив бyди, Владыко, о гресех нaших, и помилуй ны: милоcтив бо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе слaву возсылaем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Молитва

Владыко Господи, сотворивый человека по образу Твоему и по подобию, и Духа Святаго тому даровавый! Избави падшее создание Твое от работы вражия, отверзи ему двери покаяния, ангела светла посли ему, избавляюща от всякаго навета вражия. Услыши, Боже, припадающих к Тебе в скорби и печали и не отврати лица Твоего от одержимых пагубною страстию винопития , но даждь им крепость, надежду, веру, произволение благое утверди и приведи их ко спасительному воздержанию, попали терние согрешений вольных и невольных, да вселится в них благодать Твоя, просвещающая и очищающая всего человека. Исцели их от тяжкаго недуга пиянства , свободи от омрачения духовнаго и окаменения сердечнаго. Даруй им здравие душевное и телесное, направи на путь трудолюбия и благочестия. Услыши, Милостивый Господи, вопль родителей и сродников, плачущих о чадех и ближних своих. Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Отпуст.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матери, силою Честнаго и Животворящего Креста, молитвами святаго мученика Вонифатия и преподобныя Марии Египетския…

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *