Имя господне

Полиелей

 • Фотоальбом: «Всенощное бдение»
 • Полиелей Богословско-литургический словарь
 • Полиелей проф. М.Н. Скабалланович
 • Полиелей архиеп. Аверкий (Таушев)
 • Знаки Типикона

Полиеле́й (от греч. πολυέλεοσ (полиелеос) (от греч. πολύς — многий, и ἔλεος — милость) – многая милость, (в древних Уставах — многомилостивое) – торжественное песнопение утрени, составленное из псалмов 134-го («Хвалите имя Господне») и 135-го («Исповедайтеся Господеви»). Это название связано с частым повторением при пении слов «Яко во век милость Его» в 135 псалме.

«По 17 гл. Типикона, в воскресенья от отдания Воздвижения, т. е. с 22 сентября, до предпразднства Рождества Христова 20 декабря, и от отдания Богоявления 14 января до Недели сырной вместо Непорочных поется полиелей, т. е. 134 пс. «Хвалите имя Господне» и 135 пс. «Исповедайтеся Господеви».

Основания для таких сроков:

1) полиелей, занимая более времени, чем Непорочны, поется по преимуществу в осенние и зимние воскресенья, когда ночи длиннее и, следовательно, бдение приходится начинать раньше и оканчивать позже;

2) полиелей отменяется 20 декабря — 14 января от стечения в этот период великих праздников, имеющих полиелей более торжественный, чем воскресный, отчего впечатление последнего ослаблялось бы;

3) в Великий пост полиелей отменяется по скорбности этого периода.

Псалмы 134 и 135 однородны по содержанию. Они приглашают Израиля к прославлению Бога Творца (134, 6; 135,5—9) и Промыслителя (134, 7; 135, 25) за избрание Израиля в народ Божий и за все милости, оказанные ему на протяжении всей его истории, особенно за освобождение от египетского ига (134, 8—10; 135, 10—16) и водворение в земле обетованной (134, 10—12; 135, 17—20); эти милости обязывают Израиля быть верным Богу и избегать язычества (134,15—18).

Однородность псалмов доходит по местам до буквального сходства в выражениях (134,10—11 и 135,17—20). Оба псалма дышат самой восторженной радостью, изливающейся в неудержимом потоке благодарности; но второй псалом, развивая мысли первого, восторженнее и сильнее его («хвалите» и «исповедайтеся»; 134,5: «Господь наш над всеми боги» и 135, 2—3: «Богу богов», «Господеви господей»; 134, 3: «яко благ Господь», 135: «яко в век милость Его»); особенную торжественность второму псалму сообщает сопровождение каждого стиха его припевом «Яко в век милость Его», который повторяется, следовательно, 26 раз и особенно сильно звучит в 17—20 ст., где он разделяет на 4 части одно грамматическое предложение («поразившему цари велия, яко в век милость Его; и убившему цари крепкия, яко в век милость Его; Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его; и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его»). – По Симеону Солунскому, полиелейные псалмы – «песнь победная и возвещающая дивные дела Божии, особенно же переход душ наших из Египта греха и заблуждения к вере во Христа, освобождение наше от фараона и египтян, т. е. диавола и демонов, освобождение Церкви от Диоклетиана, Максимина и богоотступника и других нечестивейших властителей, как бы от Амалика, Сиона, Ога и им подобных – и после искушений и трудов вселение в обетованную землю и небесное наследие чрез Иисуса»».
Михаил Скабалланович. Толковый Типикон

«Полиелей, т. е. «многомилостивый», есть техническое вы­ражение нашего богослужебного устава, применяемое к двум псалмам (134—135), поемым на торжественной праздничной утрени после кафисм и седальнов с их назидательными чтениями из свв. отцов и перед чтением праздничного или воскресного Евангелия. Назван он так потому, что говорит о тех великих милостях, которые Бог посылает в многотрудной и бурной жизни Израильского народа, в частности, во время исхода из Египта, во время странствования по пустыне и т. д.

В приходских церквах, в которых устав не блюдется, полиелей поют на всякой воскресной утрени, причем обыватели называют его «Хвалите», что совершенно неправильно, так как под «хвалитными» псалмами понимаются псалмы на утрени после канона и перед славословием. По уставу полиелей поется, вместо «непорочных», только в известные периоды года, а именно: от 22 сентября по 20 декабря и от 14 января до недели сырной. Термин «полиелей» известен Иерусалимскому канонарю VII в.»
Киприан Керн. Литургика. Гимнография и эортология

Cм. ЛИТУРГИКА, ГИМНОГРАФИЯ

Ектении

Во время Богослужения мы часто слышим ряд молитвенных прошений, произносимых протяжно, медленно, возглашаемых диаконом или священником от лица всех молящихся. После каждого прошения хор поет: «Господи, помилуй!» или «Подай, Господи». Это так называемые ектении». Ектения слово греческое и означает: «прилежное моление».

Наиболее употребительных ектений пять:

1. Великая или мирная ектения, которая начинается словами: «миром Господу помолимся». Она имеет много молений и прошений, и после каждого из них поется: «Господи, помилуй!»

2. Малая ектения есть сокращение великой. Она начинается словами: «Паки и паки (т. е. еще и еще) миром Господу помолимся!» и имеет всего два прошения.

3. Сугубая ектения начинается словами: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтися, услыши и помилуй». На каждое прошение сугубой ектении, хор отвечает троекратным «Господи, помилуй!» Потому и самая ектения называется сугубою, что значит усиленною.

4. Просительная ектения начинается словами: «Исполним (доведем до полноты, принесем во всей полноте) утреннюю (или вечернюю) молитву нашу Господеви» (Господу). После каждого прошения просительной ектении, кроме первых двух, хор поет: «Подай, Господи!»

5. Заупокойная ектения состоит из прошений к Господу о том, чтобы Он упокоил в Царстве Небесном души умерших, простив им все согрешения.

Каждая ектения оканчивается возгласом священника, прославляющим Пресвятую Троицу.

Всенощное бдение

«Благослови, душе моя, Господа…»

«Блажен муж…»

«Свете тихий…»

«Господь воцарися…»

 • Напева Троице-Сергиевой Лавры (75 Kb)

«Сподоби, Господи…»

Ектения на литии

«Ныне отпущаеши…»

«Богородице Дево…»

«Буди Имя Господне…»

 • Прот. Анатолия Правдолюбова (53 Kb)
 • Н.М.Данилина (52 Kb)
 • Архим. Матфея (Мормыля) (58 Kb)

Псалом 33

 • Архим. Матфея (Мормыля) (88 Kb)

Малое славословие

«Хвалите Имя Господне…»

Тропари воскресные по Непорочнах

«От юности моея…»

Антифоны степенны

 • Антифон 7 гласа напева Успенского Собора в перелож. Н.С.Данилова (104 Kb)

Ирмосы воскресные восьми гласов

 • Московский напев
  • Глас 1
  • Глас 2
  • Глас 3
  • Глас 4
  • Глас 5
  • Глас 6
  • Глас 7
  • Глас 8
 • В редакции А.Д.Кастальского
  • Глас 1
  • Глас 2
  • Глас 3
  • Глас 4
  • Глас 5
  • Глас 6
  • Глас 7
  • Глас 8
 • В гармонизации Д.М.Яичкова
  • Глас 1. Сокращенный знаменный роспев
  • Глас 2. Сокращенный знаменный роспев
  • Глас 3. Сокращенный киевский роспев
  • Глас 4. Сокращенный киевский роспев
  • Глас 5. Сокращенный знаменный роспев
  • Глас 6. Сокращенный знаменный роспев
  • Глас 7. Сокращенный киевский роспев
  • Глас 8. Греческий роспев
 • Напева Троице-Сергиевой Лавры
  • Глас 4. В гармонизации архим. Матфея (Мормыля)
  • Глас 6. В гармонизации архим. Матфея (Мормыля)

Ирмосы канонов Пресвятой Богородице

 • Глас 4
  • Напева Киево-Печерской Лавры
  • В переложении А.А.Архангельского
  • В редакции А.Д.Кастальского
  • В переложении П.Г.Чеснокова
 • Глас 8
  • В редакции А.Д.Кастальского
  • Напев Троице-Сергиевой Лавры в переложении архим. Матфея (Мормыля)

«Величит душа моя Господа…»

 • Напева Дивеевского монастыря (164 Kb)
 • Ф.В.Мясникова (574 Kb)
 • Знаменного роспева в гарм. Д.М.Яичкова (270 Kb)

Великое славословие

Тропари воскресные по Великом славословии

«Взбранной Воеводе…»

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *